Kriich - de film

Oer Kriich

Friezen: se binne der yn grut ferskaat, mei woartels yn deselde klaai. Yn in wrâld dêr't identiteit hieltyd mearkleuriger en eksperiminteler wurdt, is dyn komôf in wichtich kompas om te witten wêr’tst hinne giest. De ien wol in feilich thús hawwe, de oar de frijheid om in ferskil te meitsjen.Allegearre mei in eigen foarm fan wat je typysk Frysk neame kinne soene. Bestiet de echte Fries? Hoe foarmje de generaasjes fan no ús takomstich heitelân?

Filmmakker Johanneke Dijkstra stelt dy en mear fragen yn dyns ûndersykjende film ‘Kriich’, in hybride film dy’t dokumintêre en fiksje gearsmelte lit en de Fries van No toant yn al dyns fasetten.
Link naar artikel in de LC.


This is some text inside of a div block.

webside makke troch studio